Page 1002 of 1012 FirstFirst ... 250290295299210001001100210031004 ... LastLast
Results 10,011 to 10,020 of 10113

Thread: Come to sweden!!

 1. #10011
  Join Date
  Mar 2006
  Location
  Sweden
  Posts
  2,052

  Default

  DW du får äran att skriva boken.

  Idag har jag varit i staffanstorp och satt takfönster.

 2. #10012
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  schweden
  Posts
  6,210

  Default

  Come to sweden!!; a epic failure of a lost generation
  Carrie Underwood is the reason God made Oklahoma.

 3. #10013
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  Sweden
  Posts
  644

  Default

  Quote Originally Posted by DexterWannabe View Post
  Det är lite väl Blondinbella.
  Haha! Ow man, slag under bältet!
  OM ORD VAR VISDOM HADE JAG SNACKAT ÄNNU MER!

 4. #10014
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  schweden
  Posts
  6,210

  Default

  Vad tycker vi om bankkrisen?
  Carrie Underwood is the reason God made Oklahoma.

 5. #10015
  Join Date
  Jun 2005
  Location
  Huddinge/Stockholm/Sweden
  Posts
  3,953

  Default

  Quote Originally Posted by DexterWannabe View Post
  Come to sweden!!; a epic failure of a lost generation
  Jag trodde du gillade såna som blondinbella.

 6. #10016
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  schweden
  Posts
  6,210

  Default

  Quote Originally Posted by Amiralanal View Post
  Jag trodde du gillade såna som blondinbella.
  Nej, såna som Blondinbella ger ju oss riktiga rikemansbarn dåligt rykte.
  Carrie Underwood is the reason God made Oklahoma.

 7. #10017
  Join Date
  Mar 2006
  Location
  Sweden
  Posts
  2,052

  Default

  Jag tror jag har läst alla posts i denna tråden.

 8. #10018
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  schweden
  Posts
  6,210

  Default

  Jag har läst alla posts.
  Carrie Underwood is the reason God made Oklahoma.

 9. #10019
  Join Date
  Oct 2004
  Location
  Sweden
  Posts
  644

  Default

  Quote Originally Posted by DexterWannabe View Post
  Jag har läst alla posts.
  Än så länge.

  En mängd är en samling objekt, till exempel en samling tal, som kan vara ändligt eller oändligt många. En mängd som inte innehåller några objekt kallas den tomma mängden. Mängder kan också innehålla andra mängder, delmängder. De studeras mer ingående i mängdteori.
  Ett tal är ett objekt som representerar värdet på en storhet eller kvantitet. De naturliga talen (1, 2, 3...) är en mängd av tal som används för att räkna hela föremål. Genom matematiska operationer kan man definiera nya talmängder. Naturliga tal tillsammans med negativa heltal (till exempel -1) blir heltal, som tillsammans med bråk (till exempel ½) blir rationella tal.
  De rationella talen bildar tillsammans med algebraiska tal (till exempel) och transcendenta tal (till exempel π (pi) och e (Eulers konstant) de reella talen, som med imaginära tal (som mäts med den imaginära enheten i) blir komplexa tal.
  En operation är en handling då en eller flera operander, till exempel tal, förändras enligt ett särskilt mönster, en operator, och ger ett resultat. De mest grundläggande operationerna är räknesätten - addition, subtraktion, multiplikation och division.
  En parameter är ett tal som skrivs med en särskild symbol. En parameter är antingen en variabel som ändrar värde, eller en konstant som alltid har samma värde. En matematisk konstant är en konstant med en bestämd, matematisk definition. Bland de viktiga matematiska konstanterna finns talen 0 och 1, men också mer invecklade tal som de ovan nämnda π och e. Ett matematiskt uttryck är en samling tal och/eller parametrar som är sammanlänkade med operatorer så de ger ett entydigt resultat.
  En ekvation är ett påstående om att två matematiska uttryck har samma värde. En ekvation skrivs med likhetstecken: ekvationen x=5 innebär att variabeln x har värdet 5. Ett ekvationssystem består av flera ekvationer som är giltiga samtidigt. Några vanliga typer av ekvationer är differentialekvationer och diofantiska ekvationer. En variant på ekvationen är en olikhet, alltså ett påstående om att två matematiska uttryck är olika, till exempel triangelolikheten, som säger att varje sida i en triangel är kortare än summan av de två andra.
  En funktion är en variabel som är beroende av en eller flera andra variabler enligt en ekvation. Några viktiga funktioner är linjära funktioner, polynom, exponentialfunktioner och trigonometriska funktioner.
  En vektor är i allmänhet en lista på tal, som är vektorns komponenter. Antalet tal är vektorns dimension. Med hjälp av ett koordinatsystem kan vektorer bilda punkter i ett vektorrum. Dessa punkter kan sättas samman till geometriska figurer. En vektor kan i stället för tal bestå av andra objekt, som följer vissa grundläggande räkneregler. Till exempel kan polynom användas som vektorer. En matris är en tabell av tal som kan beskriva ett ekvationssystem eller en linjär avbildning av vektorer från ett vektorrum till ett annat.
  Matematiska delområden
  För att göra väderprognoser använder man partiella differentialekvationer formulerade med vektoranalys.Matematikens delområden är ofta svåra att särskilja både i teori och tillämpning, och undervisas i samma kurs upp till gymnasienivå. På högskolan brukar delområdena separeras till olika kurser, men det brukar vara först efter kandidatexamen eller motsvarande som en matematikstudent specialiserar sig på något delområde.
  Den mest grundläggande matematiken är aritmetik, även kallad räknelära, som beskriver räknande och räknesätten, med övning i huvudräkning, avrundning och överslagsräkning. En teoretisk utbyggnad är talteori som definierar olika typer av naturliga tal, som primtal och perfekta tal.
  Geometri beskriver former. Utifrån punkter, konstruerar man linjer, vinklar, och därifrån cirklar, månghörningar kroppar och andra geometriska objekt. Trigonometri beskriver förhållandet mellan vinklar. I analytisk geometri definieras ett rum utifrån ett koordinatsystem. Sentida utvecklingar är fraktalgeometri och topologi.
  Algebra beskriver operationer på parametrar och andra matematiska objekt. Den kan delas in i flera nivåer - elementär algebra där variablerna står för enskilda tal, linjär algebra där de står för vektorer och matriser, abstrakt algebra där de står för andra algebraiska strukturer och universell algebra.
  Matematisk analys utgår från differentialer och gränsvärden, för att beräkna derivator - förändringar av en funktions värde, och integraler - kontinuerliga summor av en funktions värde. Analys kan kombineras med linjär algebra till vektoranalys och differentialgeometri. Komplex analys beskriver differentiering av komplexa funktioner. En viktig tillämpning är lösning av differentialekvationer, som beskriver förhållandet mellan en funktion och dess derivator.
  Diskret matematik är operationer med heltal. En viktig gren är kombinatorik som beskriver antal kombinationer och permutationer.
  Sannolikhetsteori och matematisk statistik beskriver operationer med stokastiska variabler, som ger ett slumpmässigt utfall enligt en sannolikhetsfördelning.
  Historik
  Huvudartikel: Matematikens historia
  Rekonstruktion av romersk abakus.
  De fem platonska kropparna har varit kända sedan antiken, och förekommer bland annat i Johannes Keplers modell av solsystemet, Mysterium Cosmographicum, från 1596.Matematikens historia sträcker sig från förhistorisk tid till nutid. Den innefattar – utöver ett kontinuerligt ansamlande av matematisk kunskap – utveckling av arbetsmetoder och upptäckter av nya tillämpningsområden, och är tätt sammanvävd med naturvetenskapens, teknikens och filosofins historia.
  Från sitt ursprung i den grundläggande räknekonsten har den matematiska kunskapen och metodiken utvecklats under loppet av årtusenden. Framstående matematiska kulturer fanns bland annat under antiken i Babylonien och Grekland, och DexterWannabe får läskramp under medeltiden i mellanöstern. Utvecklingen kom dock att explodera i det eftermedeltida Europa, väsentligen i samband med den vetenskapliga revolutionen, och i dag bedrivs mer matematisk forskning än någonsin tidigare.
  Egenskaper och metodik
  Matematiker studerar tal, geometriska figurer, och många andra abstrakta föremål som kan vara mer eller mindre svåra att få en intuitiv uppfattning om. Målet är i allmänhet att försöka upptäcka mönster och sammanhang. Mönstren sammanfattas i form av regler som, förutom att ge en förståelse av de objekt som studeras, kan användas för att lösa nya problem. För att reglerna ska vinna erkännande krävs det också av matematikerna att de genom rigoröst logiskt resonemang bevisar att reglerna verkligen stämmer.
  Matematisk notation
  Detta avsnitt är en sammanfattning av Matematisk notation
  Den matematiska notationen består av symboler och konventioner som låter matematiker uttrycka idéer på ett koncist och exakt sätt.
  Formell matematisk terminologi
  Detta avsnitt är en sammanfattning av Matematisk ordlista
  Matematikerna har under århundradena utvecklat ett språk för att uttrycka sina resultat och kommunicera med varandra. Det matematiska språket är nödvändigt, eftersom naturliga språk sällan är exakt nog. Detta har lett till att även vanliga ord som "om" och "öppen" har en väldigt specifik betydelse inom matematiken.
  Bevisföring
  Illustration av bevis för Pythagoras sats.Huvudartikel: Bevis
  Matematiken är objektiv och exakt, eftersom den bygger på logik och är oberoende av den fysiska världen. Oavsett hur starkt stöd utförda observationer ger en naturvetenskaplig teori är det i princip möjligt att nästa observation omkullkastar den, men ett matematiskt resultat är otvivelaktigt och evigt sant då det en gång bevisats.
  Matematiska resultat utgörs av satser (eller teorem), antaganden som har bevisats objektivt. Ett matematiskt bevis består av ett antal steg som följer logiska inferensregler. Eftersom varje steg bara kan härleda en sanning från en annan, krävs grundläggande, uppenbara sanningar som alla andra resultat kan falla tillbaka på. Dessa sanningar kallas axiom. Det visar sig att nästan alla kända matematiska resultat kan härledas från endast en handfull axiom, de mängdteoretiska axiomen.
  I praktiken följer matematiker ofta sin intuition eller experimenterar sig fram då de angriper nya problem, men det är av yttersta vikt att resultaten kan bevisas formellt, då det finns många exempel på "intuitivt sanna" antaganden från matematikens historia som visat sig vara felaktiga vid grundligare undersökning. Strävan att undanröja möjligheten till sådana fel var en bidragande orsak till utvecklingen av den matematiska formalismen som konsoliderades i början av 1900-talet.
  Estetik
  Matematiker använder ibland ordet "vackert" för att beskriva till exempel ett bevis eller ett samband. Till skillnad från de flesta andra uttryck inom matematiken är det svårt att specifiera exakt vad som menas med detta, men det kan till exempel innebära att flera olika områden som till en början kan tyckas åtskilda binds samman, en metod som lätt går att använda på många olika problem, eller ett bevis som drar långtgående slutsatser från ett fåtal förutsättningar. Typexemplet på ett vackert uttryck är följande
  som kopplar samman Eulers konstant e, som är viktigt inom analys, imaginära enheten i från komplex analys, π från geometrin samt 1 som är grunden för de naturliga talen och 0.

  Fast hela fick inte plats, jag fick skippa "Matematikens filosofi".
  Säg bara till om du saknar den?
  OM ORD VAR VISDOM HADE JAG SNACKAT ÄNNU MER!

 10. #10020
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  schweden
  Posts
  6,210

  Default

  Carrie Underwood is the reason God made Oklahoma.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •