The picture of Dorian Grey - Oscar Wilde
Symposium - Plato
The Oresteia - Aeschylus
Oedipus Tyrannus - Sophocles